Upadłość konsumencka (FAQ – czyli najczęstsze pytania)

dawid pszczółka ekspert prawa updałościowego

Artykuł napisany i udostępniony dzięki uprzejmości: Radca prawny Dawid Pszczółka – ekspert prawa upadłościowego z Rybnika

Link do strony internetowej Radcy

Czytaj także:
Nie warto pomijać wierzycieli upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W niniejszym wpisie postaram się jak najkrócej odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez klientów pytania z zakresu ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. „upadłości konsumenckiej”, aby ułatwić Państwu zrozumienie zagadnień związanych z upadłością konsumencką i rozwiać wszelkie wątpliwości. Niektóre z tych pytań zostały już częściowo wyczerpane w ramach zagadnień przedstawionych w poprzednich wpisach na blogu z prawa upadłościowego, dlatego też zachęcam do zapoznania się z treścią tych artykułów.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą wystąpić osoby, które nie są wspólnikami w spółkach osobowych (jawnej, partnerskiej, komplementariuszami w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz nie prowadzą działalności gospodarczej.

Co należy podać we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sporządzanym na specjalnym formularzu należy podać: dane dłużnika – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, wykaz majątku z podaniem miejsca jego położenia oraz szacunkową wyceną, wykaz zobowiązań dłużnika – z wyszczególnieniem nazwy i adresu wierzyciela, aktualnej kwoty zadłużenia oraz terminu jego płatności, listę wierzytelności dłużnika – wykaz podmiotów u których wnioskodawca posiada zadłużenie, uzasadnienie wniosku – dokładny opis historii dłużnika. Do uzasadnienia wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zawarte w nim okoliczności, w szczególności umowy kredytowe, umowy o pracę czy dokumentację medyczną. Wniosek upadłościowy powinien również zawierać wykaz wydatków oraz przychodów dłużnika w okresie ostatnich 6 miesięcy przed wniesieniem wniosku. Dodatkowo dłużnicy muszą sporządzać wykazy transakcji na nieruchomościach (ruchomościach o wartości przewyższającej 10 000,00 zł), udziałach i akcjach w spółkach w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku upadłościowego.

Jakie warunki należy spełnić aby sąd ogłosił upadłość konsumencką?

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik musi spełnić łącznie trzy warunki, a mianowicie:
a)być niewypłacalny (utracić zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań),
b)posiadać tzw. zdolność upadłościową, a więc nie może posiadać statusu przedsiębiorcy,
c)złożyć na specjalnym formularzu odpowiedni wniosek do sądu upadłościowego.

Czy można złożyć ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Obecnie obowiązujące przepisy prawa upadłościowego pozwalają na ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadli, których wnioski zostały oddalone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 24 marca 2020 r. mogą ponownie starać się o ogłoszenie upadłości.

Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości konsumenckiej na postępowanie egzekucyjne?

Z dniem ogłoszenia upadłości postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu z mocy prawa. Komornik zaprzestaje działań egzekucyjnym oraz musi zwolnić zajęty rachunek oraz wynagrodzenie za pracę.
Od tej pory zajęcie rachunku będzie następowało na wniosek syndyka, który powiadomi również pracodawcę upadłego. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.
Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Czy choroba psychiczna stoi na przeszkodzie w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W sytuacji gdy osoba chora psychicznie nie została ubezwłasnowolniona a jej stan zdrowia pozwala na występowanie przed sądem, to może starać się o ogłoszenie upadłości. Natomiast sama choroba psychiczna czy też uzależnienie od hazardu, alkoholu i środków odurzających jeśli wystąpiły w trakcie zaciągania zobowiązań przed dłużnika może być czynnikiem, który pozwoli na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jak długo potrwa postępowanie upadłościowe?

Czas trwania postępowania upadłościowego zależy w głównej mierze od szybkości i sprawności działań syndyka i jego współpracy z upadłym. Postępowanie upadłościowe będzie trwać krócej w sytuacji gdy upadły nie ma żadnego majątku oraz gdy nie zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację upadłego. Natomiast w sytuacji znacznego majątku do likwidacji oraz dużej liczby wierzycieli upadłego, postępowanie będzie trwało znacznie dłużej. Sąd rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w okresie około dwóch miesięcy. Etap likwidacji masy upadłości i ustalania listy wierzytelności trwa zwykle około sześciu miesięcy. Z kolei plan spłaty wierzycieli może zostać ustalony na okres do trzech lat lub na okres od trzech do siedmiu lat.

Czy w wyniku upadłości konsumenckiej wszystkie długi zostaną umorzone?

Umorzeniu w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie podlegają zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

Czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej?

Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsument) może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości we własnym imieniu na formularzu z pominięciem systemu teleinformatycznego, czyli na wydrukowanym, wypełnionym i własnoręcznie podpisanym dotychczasowym papierowym formularzu złożonym w biurze podawczym sądu lub nadanym pocztą. Ponadto dalsze pisma upadłego po ogłoszeniu upadłości mogą być nadal sporządzane i wnoszone w tradycyjnej formie pisemnej.

Czy małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Nie.
Przepisy nie przewidują możliwości złożenia przez małżonków wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Małżonkowie powinni złożyć odrębne wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Każdy wniosek będzie podlegał osobno opłacie stałej w kwocie 30 zł (łącznie 60 zł). W sytuacji gdy prawie cały majątek będzie stanowić wspólność majątkową małżonków oraz gdy małżonkowie będą mieć praktycznie te same zobowiązania, to sąd upadłościowy powinien połączyć obie sprawy do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić je pod jedną sygnaturą.

Autor tekstu – Dawid Pszczółka – Radca prawny Rybnik ul. Sobieskiego 3/3 (obok Rynku), tel. 601 566 287
Link do strony internetowej Radcy Dawida Pszczółki