Separacja czy rozwód ? radzi doświadczona adwokat z Bytomia

Wszyscy chcemy żyć długo i szczęśliwie. Zawieramy związek małżeński, żyjemy spokojnie, planując wspólną przyszłość. Po jakimś czasie jednak okazuje się, że zaczynamy coraz mniej się rozumieć, dostrzegamy coraz więcej różnic między nami. Spędzamy oddzielnie coraz więcej czasu, zaczynamy się kłócić i dochodzimy do wniosku, że … dłużej tak nie można. Co dalej? Czy należy się rozwieść, czy może wystarczy separacja? Jak wybrać dobrze?

W pierwszej kolejności należy w ogóle wyjaśnić, że jeżeli zamierzamy uregulować stosunki między małżonkami, należy sprawę skierować do Sądu. Organem wyłącznie właściwym w sprawach o rozwód lub separację, jest Sąd. Nie możemy spraw tych powierzyć np. notariuszowi.

Zawsze zatem o tym, czy są przesłanki do orzeczenia rozwodu lub separacji, będzie decydował Sąd.

Aby Sąd orzekł rozwód, między małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia.

W przypadku separacji, aby możliwe było jej orzeczenie, musi nastąpić między małżonkami zupełny rozkład pożycia.


W obu zatem przypadkach, zasadniczą przesłanką jest wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. Różnica natomiast sprowadza się do tego, czy rozkład ten jest trwały.

Trzeba pamiętać, że zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji, mimo przesłanek pozytywnych (tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia/ zupełnego rozkładu pożycia) orzeczenie separacji lub rozwodu nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji lub rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Należy wiedzieć, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku separacji, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

 

Skutki rozwodu (sprawy rozwodowe)

Zasadniczą konsekwencją orzeczenia rozwodu jest definitywne rozwiązanie małżeństwa. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego dopuszczalne jest zawarcie nowego związku małżeńskiego. Pomiędzy małżonkami powstaje także z mocy prawa rozdzielność majątkowa. Małżonek rozwiedziony, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, przez złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Małżonek rozwiedziony nie dziedziczy z ustawy po drugim małżonku.

Skutki separacji

Jeżeli chodzi o separację, to w przypadku jej orzeczenia, możliwe jest jej zniesienie (na zgodne żądanie małżonków). Z chwilą zniesienia separacji, ustają jej skutki. Po uprawomocnieniu orzeczenia o separacji, możliwe jest także orzeczenie rozwodu, gdy strony dojdą do wniosku, że rozkład pożycia między nimi ma jednak charakter trwały. Na skutek separacji pomiędzy małżonkami także powstaje rozdzielność majątkowa. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa. Jeśli chodzi o dziedziczenie w przypadku orzeczenia separacji, jest ono uregulowane podobnie, jak przy rozwodzie, tj. małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia ustawowego następuje na mocy orzeczenia sądu.

W przypadku separacji nie stosuje się przepisu dotyczącego możliwości powrotu do nazwiska małżonka sprzed zawarcia związku małżeńskiego.

Jako kancelaria adwokacka oferuję profesjonalne usługi prawne dla Klientów ze Śląska, zarówno w temacie rozwodu jak i separacji.

Alimenty przy rozwodzie i separacji

Istotną kwestią związana z orzeczeniem rozwodu lub separacji pozostaje kwestia obowiązku alimentacyjnego.

Przede wszystkim przepisy wskazują, że jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się takie same zasady, jak przy rozwodzie, a mianowicie, w przypadku rozwodu małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Jedynie w przypadku rozwodu przepis wskazuje, że obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Podsumowanie – profesjonalny adwokat rozwodowy z Bytomia

Skutki rozwodu, jak i separacji są ze sobą w gruncie rzeczy bardzo zbliżone. Zasadniczą kwestią jest jednak to, czy zupełny rozkład pożycia między małżonkami ma charakter trwały. Innymi słowy, separacja ma rację bytu, jeśli liczymy się z możliwością kontynuowania związku małżeńskiego. Rozwód tymczasem definitywnie małżeństwo kończy.

Decyzja o tym, czy wystąpić o rozwód, czy o separację także zawsze należy do małżonków i zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Adwokat rozwodowy z Bytomia – Agnieszka Skowron

(Od wielu lat prowadzi sprawy rozwodowe i separacji. Urodzona w Bytomiu. Ukończyła stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny tej Katedry. Prowadzi usługi prawne jako kancelaria adwokacka dla Klientów z Bytomia i miast ościennych.)