Rozwód czy separacja ?

Rozwód a separacja – podobieństwa i różnice

Instytucja separacji małżeńskiej została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 16 grudnia 1999 roku . Na podstawie zmodyfikowanych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Separacja - prawnik to dobry wybór Nawet pobieżna analiza powyższych regulacji wskazuje na wiele podobieństw do instytucji rozwodu . Mimo upływu 15 lat  istnienia instytucji separacji , jest ona często utożsamiana z rozwodem . Jednakże mimo wielu podobieństw , rozwód i separacja pozwalają na realizacje zgoła innych celów dla małżonków , którzy decydują się wystąpić w tej sprawie do Sądu . Poniżej przedstawię podstawowe podobieństwa i różnice obu instytucji .

Artykuł napisany przez panią Adwokat z 25-letnim stażem w sprawach rozwodowych – Ilonę Cebo-Kubiczek z Dąbrowy Górniczej

różnice:

 • separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa,
 • separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa,
 • Do orzeczenia separacji wystarczy stwierdzenie przez Sąd zupełnego rozkładu pożycia , w przypadku rozwodu rozkład pożycia musi być nie tyko zupełny , ale również trwały, czyli nieodwracalny . Przez wspólne pożycie małżonków należy rozumieć ogół więzi pomiędzy nimi w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej,
 • małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa,
 • po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego,
 • małżonkowie pozostający w separacji są obowiązani do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Małżonków rozwiedzionych ten obowiązek nie dotyczy. Natomiast, zarówno jednych, jak i drugich małżonków może dotyczyć obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka. Przy czym, okres płacenia drugiemu małżonkowi alimentów po rozwodzie może być w pewnych przypadkach ograniczony do lat 5, podczas gdy przy separacji nie ma takiego ograniczenia. Jako adwokat, zwracam uwagę, że obowiązek ten wygasa w razie zawarcia przez małżonka rozwiedzionego nowego małżeństwa.

podobieństwa:

 • o separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd .Zarówno sprawy o rozwód, jak i wszystkie sprawy o separację rozpoznaje właściwy sąd okręgowy.,
 • orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej,
 •  sąd jest zobowiązany do zbadania przyczyn rozkładu pożycia, nawet jeżeli małżonkowie zgodnie żądają rozwodu czy separacji.
 • sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji,
 • małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka,
 • orzeczenie separacji, jak i rozwodu nie jest dopuszczalne w sytuacji, gdy wskutek takiego orzeczenia miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 • toku sprawy o rozwód lub o separację, nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.

Chcesz poznać autora ? Interesuję Cię tematyka rozwodu ? ADWOKAT ILONA CEBO-KUBICZEK

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego Adwokata z Dąbrowy Górniczej – Ilony Cebo-Kubiczek [więcej informacji tutaj]