Czy warto brać adwokata w sprawie karnej?

W Polsce każdy oskarżony ma prawo do obrony. Oznacza to, że możesz samodzielnie reprezentować się przed sądem w sprawie karnoprawnej. Jednakże, trzeba zrozumieć, że prawo karne jest złożone i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia.

Czy warto brać adwokata w sprawie karnej?

Wynajęcie adwokata może znacząco poprawić twoje szanse na skuteczną obronę. Zatem warto.

Co robi adwokat w sprawie karnej ?

Adwokat posiada wiedzę prawną oraz doświadczenie w pracy przed sądem, co pozwala mu lepiej zrozumieć przepisy prawa np. Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, aby wykorzystać je na korzyść swojego klienta.

Adwokat może pomóc w zbieraniu dowodów, przygotowywaniu świadków oraz reprezentacji przed sądem.

Adwokat może pomóc w negocjacjach z prokuratorem, co może skutkować łagodniejszym wyrokiem lub innymi korzyściami dla oskarżonego.

Jak wybrać adwokata do sprawy karnej?

Wybór odpowiedniego adwokata do swojej sprawy karnej jest kluczowy. Oto kilka kroków, które warto rozważyć:

  1. Doświadczenie: Sprawdź, czy adwokat ma doświadczenie w obszarze prawa karnego. Po prostu zapytaj go ile spraw karnych przeprowadził w tym lub poprzednim roku. Odpowiednia wiedza i praktyka są kluczowe.
  2. Rekomendacje: Zapytaj znajomych lub rodzinę o polecenia adwokata. Rekomendacje od osób, które korzystały z usług danego adwokata, mogą być cenne.
  3. Konsultacja: Umów się na konsultację z adwokatem, aby poznać go lepiej i omówić swoją sprawę. Oceń, czy macie dobre relacje i czy adwokat jest odpowiednią osobą do reprezentacji w twojej sprawie.
  4. Koszty: Omów z adwokatem kwestie finansowe i dowiedz się, jakie opłaty będą naliczane.
  5. Reputacja: Sprawdź opinie i recenzje dotyczące adwokata w internecie. Dobra reputacja może być dobrym wskaźnikiem.

Podsumowując, decyzja o zatrudnieniu adwokata w sprawie karnej zależy od wielu czynników, w tym rodzaju sprawy, jego wiedzy prawniczej i środków finansowych.

W wielu przypadkach adwokat może znacząco poprawić twoje szanse na skuteczną obronę, co może przekładać się na łagodniejszy wyrok lub uniewinnienie. Dlatego warto przemyśleć tę decyzję i wybrać odpowiedniego adwokata do swojej sprawy karnoprawnej.

Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie karnej 2023?

Koszty związane z wynajęciem adwokata w sprawie karnej mogą być znaczące. Opłata za usługi adwokata zależy od wielu czynników w tym:

  • rodzaju sprawy,
  • poziomu skomplikowania,
  • doświadczenia adwokata
  • i lokalizacji geograficznej.

W Polsce adwokaci są zobowiązani do informowania swoich klientów o planowanych kosztach (można ponadto podpisać umowę z klientem, w której określone są opłaty za usługi). Możesz negocjować stawkę z adwokatem przed rozpoczęciem współpracy.

Warto również zwrócić uwagę, że sąd może przyznać zwrot kosztów adwokata w razie uniewinnienia oskarżonego.

Koszt prowadzenia sprawy, zależny jest standardowo od stopnia skomplikowania sprawy, niezbędnego nakładu pracy i ilości terminów sądowych, bądź ilości czynności pozasądowych.

Obecnie stawka minimalna adwokata za prowadzenie sprawy na etapie postępowania wykonawczego wynosi nie mniej niż 1500 zł, zaś za prowadzenie sprawy karnej 1845 zł. Ceny zawierają podatek  VAT.

Poniżej treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Dz.U.2023.1964 t.j.  Wersja od: 22 września 2023 r.

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

§ 11. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:
1) dochodzeniem – 360 zł;
2) śledztwem – 600 zł;
3) czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.
2. Stawki minimalne za obronę wynoszą:
1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją –
840 zł;
5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją
oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
6) przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.
3. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie
wydał:
1) sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł;
2) sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł.
4. Stawki minimalne wynoszą:
1) za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
– 720 zł;
2) za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw
do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym –
720 zł;
3) za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł.
5. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł.
6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie
lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł.
7. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika
oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
§ 12. 1. Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego –
25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.
2. Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego
aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego – 50% stawki
minimalnej.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania
sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
4. W przypadkach określonych w ust. 1–3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego
radcę prawnego nie może przekroczyć stawki minimalnej.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1804
§ 13. Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:
1) w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 360 zł;
2) w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 360 zł;
3) w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 240 zł;
4) za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających
– 240 zł;
5) za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 240 zł;
6) za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 480 zł;
7) za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 480 zł.

Agnieszka Skowron – Adwokat Bytom ul. Gliwicka 25, tel. 570 627 121

(Od wielu lat prowadzi sprawy karne. Urodzona w Bytomiu. Ukończyła stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Karnego Procesowego)

orginał artykułu – https://adwokat-bytom.com.pl/czy-warto-brac-adwokata-w-sprawie-karnej/